Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1" - 00912095

Регулярна інформація за 2016 рік
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 2017-04-26 14:01:39
Дата останнього розміщення: 2017-04-26 14:32:38

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Річна фінансова звітність малого підприємства Переглянути