Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.05.2020 17:01:01
Дата здійснення дії: 22.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1"
Код за ЄДРПОУ:  00912095
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"

(код ЄДРПОУ 00912095, місцезнаходження: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3

повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" відбудуться

«22» червня 2020 року

за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3, приміщення адміністративного корпусу

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
 з 10-00 до 10-45 год. «22» червня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «16» червня 2020  р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

 5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

 6. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

 7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.

 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

 9. Про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

 10. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

 11. Про затвердження плану перетворення Товариства.

 12. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

 13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.

 14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

 15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

 16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

 17. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  00912095.smida.gov.ua

Загальна кількість акцій становить  563840 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 405542штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови правління  за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова Правління - Каніковська Алла Володимирівна Телефон для довідок: 0668630133.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Москаленко Валерій Олексійович

Член Лічильної комісії –  Кадаєв Микола Михайлович ;

Член Лічильної комісії –  Комаров Анатолій Михайлович;  

Питання 2:

2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів –  Каніковська Алла Володимирівна;

Секретар зборів –  Крижановський Андрій Володимирович;

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного  – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

6.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 7:

7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Питання 8:

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

8.2. Чистий  прибуток Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим.

Питання 9:

9.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" (код ЄДРПОУ  00912095, місцезнаходження: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

Питання 10:

10. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

10.3. Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" проводить інвентаризацію активів та пасивів.

10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

10.5. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1") Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", враховуючи строк для пред’явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1". Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

10.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

10.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загал ьну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Питання 11:

11.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 12:

12.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Каніковська Алла Володимирівна, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 2529106883 зареєстрований за адресою:66100, Одеська обл., м.Балта, вул. Толстого,13;

- Крижановський Андрій Володимирович  – член Комісії, ідентифікаційний номер: 283504058, зареєстрований за адресою: 66100, Одеська обл., м.Балта, вул. Механізаторів,31.

12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1": 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3.

12.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Питання 13:

13.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами  вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

13.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення  повідомлення  про  прийняте рішення щодо припинення  Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

13.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання 14:

14.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства "Балтська Спеціалізована пересувна механізована колона - 1" у складі:

- Крижановський Володимир Федорович – Голова Комісії;

- Каніковський Анатолій Улянович – член Комісії.

14.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов’язань Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 15:

15.1. У зв’язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:

15.2. Акціонери  Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

Викуп акцій здійснюється за ціною 0,25 грн.  за одну акцію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за ринкову вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та дорівнює 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) за одну акцію.

15.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення  Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" на викуп акцій встановити з «22» червня 2020 року по «22» липня 2020 р.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

15.4. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 16:

              16.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" все його майно, права, грошові кошти, зобов’язання та інші обов’язки переходять до його правонаступника.

16.2. Акції Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", та розподіляються серед його учасників.

16.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

16.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що перетворюється.

16.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

16.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.

Питання 17:

17.1. В зв’язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) за 2019 рік

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

295,6

295,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

270,0

270,0

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

25,6

25,6

Гроші та їх еквіваленти

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-570,0

-501,7

Власний капітал

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

140,9

140,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

295,5

227,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-68,3

-80,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

563 840

563 840

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,0010109251

-0,0008897914

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"