Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.10.2020 15:37:01
Дата здійснення дії: 07.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1"
Код за ЄДРПОУ:  00912095
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"

(код ЄДРПОУ 00912095, місцезнаходження: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3)

повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" відбудуться

«07» грудня 2020 року

за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3, приміщення адміністративного корпусу

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «07» грудня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «01» грудня 2020  р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
  2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
  3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
  4. Затвердження звіту Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" про виконання рішень загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" від «05» серпня 2020 року.
  5. Про затвердження передавального акту.
  6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00912095.smida.gov.ua.

Загальна кількість акцій становить  563840 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 4000 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови Правління за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова Правління - Каніковська Алла Володимирівна Телефон для довідок: 0668630133.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

  1. 1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі

Голова Лічильної комісії–Москаленко Валерій Олексійович ;

Член Лічильної комісії– Кадаєв Микола Михайлович

Член Лічильної комісії – Комаров Анатолій Михайлович

Питання 2:

  1. 1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі

Голова зборів –  Каніковська Алла Володимирівна ;

Секретар зборів –  Крижанівський Андрій Володимирович

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного– до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим тазасвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення приватного акціонерного товариства (додається).

Питання 5:

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" приймає активи та пасиви приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", що включають майно, права та обов’язки  стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «07» грудня 2020 року.

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Питання 6:

6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1", Голову та Секретаря установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1".

 

 

Комісія з припинення приватного акціонерного товариства "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона - 1"