Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2011
Дата публікації 11.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона №1
Юридична адреса* 66101, Одеська область, м.Балта, вул.Репіна,3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0486623491
E-mail* baltspmk1@grantye.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Балтська СПМК-1»
( код за ЄДРПОУ 00912095)
повідомляє, що „19” квітня 2011 року о 10:00 год., за адресою: 66100, Одеська обл.
м.Балта, вул..Репіна,3 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:
Порядок денний :
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, а також секретаря та голови загальних зборів.
2. Звіт голови правління про результати фінансово–господарської діяльності за 2010 рік.
3. Звіт та висновки наглядової ради щодо річного звіту та балансу ВАТ "Балтська СПМК-1" за 2010 рік.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ "Балтська СПМК-1" за 2010 рік та їх затвердження.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), Товариства за 2010 рік, строк та порядок виплати дивідендів.
6. Переобрання Голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
7. Переобрання Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
8. Переобрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про зміну найменування товариства з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Балтська СПМК-1»" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Балтська СПМК-1" у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
10. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та державної реєстрації нової редакції Статуту.
11. Про затвердження внутрішніх документів Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
12. Відчуження основних засобів.
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ "Балтська СПМК-1", які призначені на „19” квітня 2011 року, відбудеться „19” квітня 2011 року з 9:00 до 9:45 за адресою: 66100, Одеська обл.., м.Балта, вул..Репіна,3 . Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. З документами порядку денного можливо ознайомитись за адресою: вул..Репіна,3, м.Балта, Одеська обл..Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 342,1 353,6
Основні засоби 284,1 294,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6,4 7,0
Сумарна дебіторська заборгованість 25,6 25,6
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,4
Нерозподілений прибуток - -
Статутний капітал 140,9 140,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 37,5 14,2
Чистий прибуток (збиток) -271,5 -230,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 563 840 563 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1


Правління.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2011
(дата)