Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 26.03.2012 21:28:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона №1
Юридична адреса* 66101, Одеська область, м.Балта, вул.Репіна,3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0486623491
E-mail* baltspmk1@grantye.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів!

Відкрите акціонерне товариство „Балтська СПМК-1”
( код за ЄДРПОУ 00912095)

повідомляє, що 27 квітня 2012 року о 10:00., за адресою: 66100, Одеська обл.,
м.Балта, вул., Репіна,3 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

Порядок денний :
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії,
затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Спостережної ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства ( покриття збитків) за 2011 рік.
6. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв”язку з приведенням його у відповідність до Закону України
„Про акціонерні товариства” шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення особи, яка уповноважена на підписання Статуту від імені акціонерів Товариства.
7. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління та обрання
голови та членів правління.
8. Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та обрання
голови та членів наглядової Ради Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії та
обрання Ревізійної комісії ( ревізора).
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що
укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісією,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.
11. Затвердження внутрішніх положень Товприства : „Положення про загальні
Збори акціонерів”, „Положення про правління”, „Положення про наглядову раду”,
„Положення про ревізійну комісію”.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2012
(дата)