Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.04.2013
Дата публікації 28.03.2013 21:31:18
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона №1
Юридична адреса* 66101, Одеська область, м.Балта, вул.Репіна,3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0486623491
E-mail* baltspmk1@grantye.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів!
Приватного акціонерного товариства «Балтська СПМК-1» ( код ЄДРПОУ 00912095)
Правління приватного акціонерного товариства «Балтська СПМК-1» ( далі – Товариство)повідомляє,що 29 квітня 2013 року о 10.00 в приміщені адміністративного корпусу, в кабінеті Голови правління за адресою товариства6 66101, Одеська обл., м.Балта, вул.Репіна,3 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків роботи на 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих правочинів в 2012 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року від дати прийняття такого рішення.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений на 24 квітня 2013 року. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9.00 до 10.00 29 квітня 2013 року. Ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: Одеська обл., м.Балта, вул.Репіна,3 у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії Товариства, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Каніковська А.В. Телефон для довідок ( 04866 ) 2-34-91
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного
Товариства «Балтська СПМК-1»


Найменування показника період
Звітний 2012р. Попередній 2011 рік.
Усього активів 300,3 342,1
Основні засоби 270,0 284,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,7 6,4
Сумарна дебіторська заборгованість 25,6 25,6
Грошові кошти та їхні еквіваленти - 0,1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 140,9 140,9
Довгострокові зобов»язання - 5,2
Поточні зобов»язання 38,0 50,0
Чистий прибуток (збиток) (307,8) (283,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 563 840 563 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 1 1
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2013
(дата)