Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015
Дата публікації 28.02.2016 13:55:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Балтська спенціалізована пересувна механізована колона - 1"
Юридична адреса* 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0668630133
E-mail* spmk_1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів!

 

               ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Балтська СПМК-1»

                                         ( код за ЄДРПОУ  00912095)

 Привління приватного акціонерного товариства „Балтська СПМК-1” (далі – Товариство) повідомляє, що 27 квітня 2015 року о 10:00 год. В прміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови правління за адресою товариства: 66101, Одеська обл.

м.Балта, вул..Репіна,3 відбудуться  чергові загальні збори акціонерів Товариства

Порядок денний :

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів.
  2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків роботи на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, затвердження висновків та прийняіття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2014 рік.

 

  1. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих правочинів

в 2014 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 Закону України „ Про акціонерні товариства”, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року від дати прийняття такого рішення.

         Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

     300,3

300,3

Основні засоби

270,0

270,0

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

 

6,4

Сумарна дебіторська заборгованість

25,6

25,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,1

0,1

Нерозподілений прибуток

-

-

Статутний капітал

140,9

140,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

87,4

59,9

Чистий прибуток (збиток)

-361,9

-334,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

563 840

563 840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений на 23 квітня 2015 року. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерівдокумент, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загалшьних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного Законодавства. 

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ "Балтська СПМК-1", які призначені на „27” квітня 2015року, відбудеться „27”  квітня 2015 року з 9:00 до 9:45 за адресою: 66101, Одеська обл.., м.Балта, вул..Репіна,3 . Ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів знаходяться за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії Товариства, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Каніковська А.В. Телефон для довідок 04866 – 61560.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2016
(дата)