Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.03.2017
Дата публікації 21.03.2017 07:57:22
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Балтська спенціалізована пересувна механізована колона - 1"
Юридична адреса* 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0668630133
E-mail* spmk_1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

            До уваги акціонерів!

                  ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Балтська СПМК-1»

                                         ( код за ЄДРПОУ  00912095)

 Правління приватного акціонерного товариства „Балтська СПМК-1” (далі – Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2017 року о 10:00 год. В приміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови правління за адресою товариства: 66101, Одеська обл.

м.Балта, вул..Репіна,3 відбудуться  чергові загальні збори акціонерів Товариства

Порядок денний :

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів.
  2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків роботи на 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, затвердження висновків та прийняіття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
  6. Припинення повноважень та обрання голови та членів Правління.
  7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
  8. Припинення  повноважень  та обрання Ревізора.
  9. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів,ринкова вартість майна або послуг,що може бути їх предметом перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства.

         Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

     300,3

     300,3

Основні засоби

270,0

270,0

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

25,6

25,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,1

0,1

Нерозподілений прибуток

-

-

Статутний капітал

140,9

140,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

157,1

120,4

Чистий прибуток (збиток)

-431,6

-394,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

563 840

563 840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів документ, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного Законодавства.   Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ "Балтська СПМК-1", які призначені на „24” квітня 2017року, відбудеться „24”  квітня 2017 року з 9:00 до 9:45 за адресою: 66101, Одеська обл.., м.Балта, вул..Репіна,3 . Ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів знаходяться за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 9.00 до 17.00 в бухгалтерії Товариства, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Каніковська А.В. Телефон для довідок 04866 – 61560.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2017
(дата)