Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2018
Дата публікації 23.03.2018 08:43:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Балтська спенціалізована пересувна механізована колона - 1"
Юридична адреса* 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0668630133
E-mail* spmk_1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів!

 

               ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Балтська СПМК-1»

                                         ( код за ЄДРПОУ  00912095)

 Привління приватного акціонерного товариства „Балтська СПМК-1” (далі – Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2018 року о 10:00 год. В прміщенні адміністративного корпусу, в кабінеті Голови правління за адресою товариства: 66101, Одеська обл.

м.Балта, вул..Репіна,3 відбудуться  чергові загальні збори акціонерів Товариства

Порядок денний :

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів.
  2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків роботи на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, затвердження висновків та прийняіття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства на 2017 рік
  6. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих правочинів

в 2017 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 Закону України „ Про акціонерні товариства”, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року від дати прийняття такого рішення.

         Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Балтська СПМК-1»

 (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

       270,0

270,0

Основні засоби

270,0

270,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

 

Сумарна дебіторська заборгованість

25,6

25,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток

-

-

Статутний капітал

140,9

140,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

146,8

87,4

Чистий прибуток (збиток)

(361,9)

(421,3)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

563 840

563 840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений на 26 квітня 2018 року. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного Законодавства.   

Реєстрація учасників зборів відбудеться  3 9.00 до 10.00 28  квітня 2018 року. Ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів знаходяться за адресою:  Одеська обл., м.Балта, вул. Репіна,3, у робочі дні з 9.00до 17.00  в бухгалтерії товариства, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Каніковська А.В. Телефон для довідок 0668630133

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2018
(дата)