Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2010
Дата публікації 10.03.2010 17:50:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона №1
Юридична адреса* 66101, Одеська область, м.Балта, вул.Репіна,3
Керівник* Каніковська Алла Володимирівна - Голова правління. Тел: 0486623491
E-mail* baltspmk1@grantye.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ „Балтська СПМК-1”
повідомляє, що 16 квітня 2010 року о 11:00 год., за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 3 (за місцем знаходження товариства) відбудуться загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:
Порядок денний.
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, а також голови та секретаря загальних Зборів.
2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 р. та їх затвердження.
3. Звіт та висновки Спостережної ради за 2009 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2009 рік.
6. Щодо реалізації основних засобів Товариства.
7. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
8. Прийняття рішення щодо укладання договорів із професійними учасниками на ринку цінних паперів.
9. Внесення змін до статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту.

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ „Балтська СПМК-1”, з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. З документами порядку денного можливо ознайомитись за адресою: 66100, Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна,
Тел. 2-34-91
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника: звітний попередній
Усього активів 275,8 294,7
Основні засоби 275,8 294,7
Запаси 7,0 8,8
Сумарна дебіторська заборгованість 25,6 25,6
Статутний капітал 141,0 141,0
Чистий прибуток (збиток) (-258,6) (-230,7)
Середньорічна кількість акцій 563840 563840
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 1 1
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Каніковська Алла Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2010
(дата)